Poslání zařízení

Posláním centra ANA je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

Zásady poskytování služeb (Etický kodex sociálního pracovníka)

Lidská důstojnost

Sociální pracovník přistupuje ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv. Podporuje vlastní zodpovědnost a autonomii každé osoby s ohledem na nejen individuální potřeby osoby, ale i její možnosti, schopnosti a dovednosti.

Sociální změna

Sociální pracovník zajišťuje každé osobě rovný přístup ke srozumitelným informacím a potřebným zdrojům. Podporuje osobu v procesu rozhodování, dosažení sociální změny a vyřešení nepříznivé sociální situace. Vytváří každé osobě rovné podmínky pro poskytování a využívání sociální služby.

Sociální rovnost

Sociální pracovník zajišťuje rovnost každé osobě bez ohledu na původ, barvu pleti, rasu, etnickou příslušnost, národnost, jazyk, věk, pohlaví, rod, sexuální orientaci, zdravotní stav, náboženské vyznání, politické přesvědčení, manželský a rodinný stav a sociálně-ekonomický status. Přispívá k odstranění projevů a příčin sociální nespravedlnosti, diskriminace, útlaku a bariér vedoucích k sociálnímu vyloučení.

Mezilidské vztahy

Sociální pracovník chápe důležitost mezilidských vztahů klienta a podporuje jej v udržování, utváření a podílí se na řešení problémů. Taktéž buduje a rozvíjí profesionální vztahy s kolegy a spolupracuje s odborníky z dalších institucí a profesí.

Mlčenlivost a diskrétnost

Pro sociálního pracovníka platí při výkonu své profese pravidlo mlčenlivosti a diskrétnosti úkonů sociální služby. Povinností mlčenlivosti je zavázán a platí i po skončení poskytování sociální služby nebo ukončení pracovního poměru.

Druh poskytovaných služeb

Druh sociální služby podle § 32 zákona o sociálních službách:

Služby následné péče (§ 64)

Formy poskytování sociální služby:

Ambulantní

Zařízení sociálních služeb podle § 34 zákona o sociálních službách:

Sociální poradna

Popis poskytovaných služeb

Služby následné péče (Doléčovací program)

  • sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) Individuální strukturovaný ambulantní doléčovací program

Cílová skupina

Služby následné péče (Doléčovací program):

Abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo s problematikou patologického hráčství, nejlépe klienti, kteří absolvovali detoxifikaci a alespoň krátkodobou léčbu, ale mohou to být i klienti bez léčby, kteří abstinují

Cíle

Služby následné péče (Doléčovací program)

  • Pomoc klientovi po ukončené léčbě či po několikaměsíční abstinenci překlenout období přechodu zpět do normálního života a připravit jej na problémy s tím spojené
  • Udržet změny v životním stylu a chování dosažené v léčbě
  • Podpora a udržení abstinence klienta
  • Získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu
  • Podpora osobního růstu klienta a změn v sebepojetí
  • Stabilizace v oblasti základních sociálních jistot (bydlení, zaměstnání) Dosažení spokojenosti a zvýšení kvality života klienta

Čas poskytovaných služeb

Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 17.00 hod.

Pátek: 8.00 - 13.00 hod.

Personální zajištění služby

Složení pracovního týmu

Pracovní tým tvoří převážně terapeutičtí pracovníci. Kvalifikační předpoklady pracovníků se řídí dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Přístupnost a dostupnost služby

Do programu mohou vstoupit všichni klienti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, politické vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti, bez ohledu na typ či způsob užívané látky. Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme volbu klienta brát drogy, oceňujeme a podporujeme volbu abstinovat. Klienty podporujeme k samostatnosti, nepřebíráme za ně odpovědnost.

Služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Klienti jsou srozumitelnou formou informováni o bezplatnosti služeb.

Služby jsou klientům poskytovány bez zbytečných odkladů.

V případě, že dojde k omezení či neposkytování služby, jsou klienti o této skutečnosti vhodným způsobem informováni.