Ambulantní léčba a poradenství

Poskytujeme služby osobám, které chtějí řešit problém s užíváním drog, alkoholu i psychofarmak, s nelátkovými závislostmi, s gamblingem a nadužíváním moderních technologií. Pomoc nabízíme dospělým, dětem a mladistvým. Také jejich rodinným příslušníkům a blízkému okolí.


Poskytované služby:


Ambulantní léčba - Cílem ambulantní léčby je poskytnout klientovi s adiktologickými problémy informace, rady, vedení a podporu při řešení jeho závislostního chování či problémů s ním úzce spojených. Je vhodná pro osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováné tak, aby mohly ambulantních služeb využívat. Vhodná taktéž pro osoby s nařízenou ambulantní léčbou závislosti. Délka programu 3 měsíce při frekvenci docházení 1x až 2x týdně.

Ambulantní program pro děti mladistvé osoby od 13 let - Program je určen pro děti a mladistvé, kteří experimentují s návykovými látkami, mají problémy ve vztahu k užívání moderních technologií, nerozumí si s rodiči, neplní školní povinnosti nebo se dostali do střetu se zákonem. Délka a struktura programu bude záviset na závažnosti problému a na konkrétních potřebách a následné zakázce (od 5 do 12 setkání). U dětí a mladistvých se první schůzka koná za přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce.

Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství - Cílem je výběr a zprostředkování vhodného typu léčebného zařízení a příprava na průběh léčby.

Poradenství pro rodiče a blízké osoby závislého jedince - Při poskytování poradenství rodičům a blízkým osobám usilujeme o využití rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a ke snížení vlivu závislostního chování na rodinu závislého jedince.

Krizová intervence osobám se závislostním chováním - Akutní jednorázová nebo krátkodobá pomoc zaměřená na stabilizaci a podporu k nalezení řešení obtížné situace.

Jednorázové poradenství v oblasti závislostí látkových i nelátkových.

Sociální práce, sociálně právní poradenství, dluhové poradenství a case management.


Druh sociální služby podle § 32 zákona o sociálních službách:

Odborné sociální poradenství (§ 37)


Poskytované služby jsou zdarma 


Kontakt

ANA, z.ú.

Adiktologické centrum

Koželužská 140, Tábor

Tel.: +420 777 796 667

E-mail: ana@anatabor.cz

Web: www.anatabor.cz 


Otevírací doba:

Po - Čt / 8:00 - 17:00

Pá / 8:00 - 13:00


Pokud máte zájem o naše služby ambulantní léčby a poradenství, kontaktujte nás na tel. čísle 777 796 667 nebo e-mailem ana@anatabor.cz