Poskytované služby

Ambulantní léčba - Cílem ambulantní léčby je poskytnout klientovi s adiktologickými problémy informace, rady, vedení a podporu při řešení jeho závislostního chování či problémů s ním úzce spojených. Je vhodná pro ty, kteří jsou motivováni pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizovaní tak, aby mohli ambulantních služeb využívat. Vhodná také pro ty, kteří mají nařízenou ambulantní léčbou závislosti. Délka programu 3 měsíce při frekvenci docházení 1x až 2x týdně.

Respektujeme také Vaše rozhodnutí neskončit s užíváním, pitím, hraním,... trvale. Společně pak hledáme cesty k sebekontrole, kontrolovanému pití a pomáháme pochopit spouštěče impulzivního chování vedoucí k "uklouznutí".

Ambulantní program pro děti mladistvé osoby od 13 let - Program je určen pro děti a mladistvé, kteří experimentují s návykovými látkami, mají problémy ve vztahu k užívání moderních technologií, nerozumí si s rodiči, neplní školní povinnosti nebo se dostali do střetu se zákonem. Délka a struktura programu bude záviset na závažnosti problému a na konkrétních potřebách a následné zakázce (od 5 do 12 setkání). U dětí a mladistvých se první schůzka koná za přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce.

Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství - Cílem je výběr a zprostředkování vhodného typu léčebného zařízení a příprava na průběh léčby.

Poradenství pro rodiče a blízké osoby závislého jedince - Při poskytování poradenství rodičům a blízkým osobám usilujeme o využití rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a ke snížení vlivu závislostního chování na rodinu závislého jedince.

Krizová intervence lidem se závislostním chováním - Akutní jednorázová nebo krátkodobá pomoc zaměřená na stabilizaci a podporu k nalezení řešení obtížné situace.

Jednorázové poradenství v oblasti závislostí látkových i nelátkových.

Sociální práce, sociálně právní poradenství, dluhové poradenství a case management.