Poslání zařízení

Posláním centra ANA je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

Zásady poskytování služeb (Etický kodex sociálního pracovníka)

Lidská důstojnost

Sociální pracovník přistupuje ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv. Podporuje vlastní zodpovědnost a autonomii každé osoby s ohledem na nejen individuální potřeby osoby, ale i její možnosti, schopnosti a dovednosti.

Sociální změna

Sociální pracovník zajišťuje každé osobě rovný přístup ke srozumitelným informacím a potřebným zdrojům. Podporuje osobu v procesu rozhodování, dosažení sociální změny a vyřešení nepříznivé sociální situace. Vytváří každé osobě rovné podmínky pro poskytování a využívání sociální služby.

Sociální rovnost

Sociální pracovník zajišťuje rovnost každé osobě bez ohledu na původ, barvu pleti, rasu, etnickou příslušnost, národnost, jazyk, věk, pohlaví, rod, sexuální orientaci, zdravotní stav, náboženské vyznání, politické přesvědčení, manželský a rodinný stav a sociálně-ekonomický status. Přispívá k odstranění projevů a příčin sociální nespravedlnosti, diskriminace, útlaku a bariér vedoucích k sociálnímu vyloučení.

Mezilidské vztahy

Sociální pracovník chápe důležitost mezilidských vztahů klienta a podporuje jej v udržování, utváření a podílí se na řešení problémů. Taktéž buduje a rozvíjí profesionální vztahy s kolegy a spolupracuje s odborníky z dalších institucí a profesí.

Mlčenlivost a diskrétnost

Pro sociálního pracovníka platí při výkonu své profese pravidlo mlčenlivosti a diskrétnosti úkonů sociální služby. Povinností mlčenlivosti je zavázán a platí i po skončení poskytování sociální služby nebo ukončení pracovního poměru.

Druh poskytovaných služeb

Druh sociální služby podle § 32 zákona o sociálních službách:

Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma poskytování sociální služby:

Ambulantní

Zařízení sociálních služeb podle § 34 zákona o sociálních službách:

Sociální poradna

Popis poskytovaných služeb

Sociální poradenství (Ambulantní léčba)

1. Základní sociální poradenství, poskytující informace k řešení nepříznivé sociální situace

2. Odborné sociální poradenství zaměřené na potřeby osob se závislostí na psychoaktivních látkách a na procesech a na potřeby osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Dále na jejich blízké sociální okolí.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a) Ambulantní léčba, jejímž cílem je poskytnout klientovi s adiktologickými problémy informace, rady, vedení a podporu při řešení jeho závislostního chování či problémů s ním úzce spojených. Je vhodná pro osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, aby mohli ambulantních služeb využívat. Vhodná taktéž pro osoby s nařízenou ambulantní léčbou závislosti. Délka programu 3 měsíce při frekvenci docházení 1x až 2x tý)

b) Ambulantní program pro děti mladistvé osoby od 13 let, kteří experimentují s návykovými látkami, mají problémy ve vztahu k užívání moderních technologií, nerozumí si s rodiči, neplní školní povinnosti nebo se dostali do střetu se zákonem.

c) Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství.

d) Poradenství pro rodiče a blízké osoby závislého jedince, jehož cílem je využití rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a ke snížení vlivu závislostního chování na rodinu závislého jedince.

e) Krizová intervence osobám se závislostním chováním.

f) Jednorázové poradenství v oblasti závislostí látkových i nelátkových.

g) Sociální práce, sociálně právní poradenství a case management - koordinace služeb a provázení klienta jejich užíváním

h) Internetové poradenství prostřednictvím e-mailové korespondence, telefonických hovorů, videohovorů týkající se adiktologických problémů.

Cílová skupina

Sociální poradenství (Ambulantní léčba):

 • Osoby ohrožené závislostí nebo osoby se syndromem závislosti na legálních i nelegálních návykových látkách a na léčivých přípravcích s psychoaktivními látkami
 • Osoby ohrožené nelátkovou závislostí (gambling, kursovní sázky, netolismus...)
 • Dospělí, děti a mladiství (od 13 let)
 • Osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
 • Osoby, které jsou motivované k abstinenci nebo ke kontrolovanému užívání  Rodiče a blízké sociální okolí klientů osob s látkovou i nelátkovou závislostí  Rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s látkovou i nelátkovou závislostí
 • Mladiství klienti, kteří jsou ve střetu se zákonem

Cíle

Sociální poradenství (Ambulantní léčba)

 • Abstinence nebo stabilizace v užívání návykových látek
 • Podpora schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů ji řešit
 • Poskytování informací, rad, vedení a podpory při řešení závislostního chování
 • Podpora změny životního stylu (přerušení kontaktů s drogovou scénou, hledání nových bezpečných kontaktů, podpora v samostatnosti, odpovědnosti, zapojení se do pracovního procesu...)
 • Využití a podpora rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a k jejich udržení

Čas poskytovaných služeb

Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 17.00 hod.

Pátek: 8.00 - 13.00 hod.

Personální zajištění služby

Složení pracovního týmu

Pracovní tým tvoří převážně terapeutičtí pracovníci. Kvalifikační předpoklady pracovníků se řídí dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Přístupnost a dostupnost služby

Do programu mohou vstoupit všichni klienti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, politické vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti, bez ohledu na typ či způsob užívané látky. Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme volbu klienta brát drogy, oceňujeme a podporujeme volbu abstinovat. Klienty podporujeme k samostatnosti, nepřebíráme za ně odpovědnost.

Služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Klienti jsou srozumitelnou formou informováni o bezplatnosti služeb.

Služby jsou klientům poskytovány bez zbytečných odkladů.

V případě, že dojde k omezení či neposkytování služby, jsou klienti o této skutečnosti vhodným způsobem informováni.