Mgr. Blanka Kačírková 

Registrovaný adiktolog s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, terapeut, sociální pracovník, sploluzakladatelka zapsaného ústavu ANA

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poté pracovala jako vedoucí pobočky Institutu pedagogiky volného času, kde zároveň přednášela sociologii a sociální práci. Je spoluzakladatelkou centra adiktologických služeb Auritus Tábor, kde více jak 20 let pracovala jako adiktolog. V centru Auritus pracovala jako kontaktní a sociální pracovník s nízkoprahovými klienty, jako terapeut s klienty Poradenského centra a poslední dva roky jako vedoucí centra. Také pracovala jako vedoucí a terapeut probačního programu s mladistvými klienty, kteří se dostali do střetu se zákonem. 

Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii (SUR).

Kurzy:
  • 1998 - Kurz základní krizové intervence 51 hodin, Riaps Praha
  • 2003 - 2005 - Vzdělávací program "Primární prevence drogových a jiných závislostí" 84 hodin, Skálův institut Praha
  • 2007 - Kurzy: Efektivní komunikace, Právnické minimum, Práce se stresem, Relaxační techniky, Psychiatrické minimum
  • 2011 - Poradenské dovednosti 32 hodin, Sdružení Podané ruce, o.s. - Vzdělávací centrum I.E.S.
  • 2013 - Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí 112 hodin, Prev - centrum Praha
  • 2015 - Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči 8 hodin, Sananim Praha
  • 2016 - Diagnostika v klinické adiktologii - certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, Sananim Praha
  • 2016 - Duální poruchy a psychiatrické komplikace v klinické adiktologii - certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, Sananim Praha
  • 2020 - Certifikovaný manažer (Zákon o zdravotních službách, Vedení a motivace zaměstnanců, Kvalita a modely kvality, implementace systémů zaručujících kvalitu, Projektová činnost poskytovatelů sociálních služeb celkem 48 hodin, APSS ČR