Pravidla uzavírání smluv zařízení ANA, z.ú. s klienty

Poskytování všech odborných služeb v zařízení ANA, z.ú vychází ze vzájemné dohody zařízení a klienta o spolupráci. Vstup klientů do služeb je dobrovolný.

V případě, že se zařízení s klientem dohodnou na využívání služeb, pak uzavírají smlouvu.

Smlouva se uzavírá v podobě písemné či ústní. K ústní formě smlouvy se přistupuje v případě, že klient trvá na zachování anonymity a v případě, kdy klient potřebuje využít službu, ale není v takovém zdravotním a psychickém stavu, aby mohl písemnou smlouvu uzavřít. V tom případě se s klientem uzavře ústní dohoda a k písemné dohodě se přistoupí po zlepšení zdravotního a psychického stavu klienta.

V případě, že se uzavírá smlouva s nezletilým klientem, pak smlouvu podepisuje klient a jeho zákonný zástupce.

Smlouvu s klientem může uzavřít každý pracovník, pracující v přímé práci s klienty - ředitel, sociální pracovník, terapeut.

Při uzavírání smlouvy pracovník klientovi podrobně vysvětlí všechny náležitosti smlouvy tak, aby klient rozuměl jejímu obsahu a účelu.

Smlouva o poskytování služeb zohledňuje potřeby, cíle a možnosti každého klienta.

Smlouva obsahuje:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby,
 • rozsah poskytování sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady
 • vnitřní pravidla poskytovaných služeb
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
 • dobu platnosti smlouvy.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.